OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Kompanija YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: YUNET) ceni privatnost svojih korisnika i odgovorno se odnosi prema bezbednosti i zašttiti podataka o ličnosti. Sigurnost i pravilna upotreba podataka o ličnosti od izuzetnog su značaja ne samo za korisnike već i za kompaniju YUNET.

Objasnićemo vam i ukazati vam na prava koja imate u pogledu vaših podataka o ličnosti i uputiti vas u to kako ta prava možete da ostvarite.

Obaveštenje je neraskidivo povezano sa Ugovorima Yunet servisa.

Ovo obaveštenje ima za cilj da vas uputi u to koje lične podatke obrađujemo u vezi s pružanjem internet usluga, zašto i kako ih obrađujemo, u koje svrhe ih upotrebljavamo, uključujući i to kada podatke moramo da prosledimo trećoj osobi.

Takođe morate imati u vidu da se Obaveštenje odnosi na obradu vaših podataka o ličnosti kada koristite bilo koji od Yunet servisa/usluga, web stranice, kao i bilo koju uslugu koju nudimo zajedno s našim partnerima a koji ne sadrže posebna obaveštenja niti link ka ovom Obaveštenju.

KONTAKT PODACI YUNET-a

Yunet International  d.o.o. Beograd, (MB:07789815, PIB:100000379, šifra delatnosti: 6110) sa sedištem u Beogradu, Stari grad - Dubrovačka 35/III, rukovalac je podataka o ličnosti koji se obrađuju i navedeni su u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti,možete nam se obratiti putem emaila dpo@yu.net / dpo@yunet.rs ili nas kontaktirajte putem Kontakt centra čije podatke možete videti na adresi https://www.yunet.rs/kontakt/

ZNAČENJE IZRAZA

PODATAK O LIČNOSTI   

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta. Tipovi podataka o ličnosti koji su obuhvaćeni ovim Obaveštenjem  su,  na primer: osnovni podaci, podaci o saobraćaju, podaci o potrošnji, podaci o ugovorima, ugovornim obavezama, kao i podaci o komunikaciji Yunet-a s korisnikom.

OSNOVNI PODACI

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta
 • Jedinstveni matični broj građana/broj pasoša ako je u pitanju strani državljanin
 • Email adresa
 • Broj telefona

PODACI O SAOBRAĆAJU ILI POTROŠNJI  

To su podaci automatski generisani elektronskom komunikacionom mrežom, čija se obrada vrši u cilju prenošenja informacija putem mreže a ujedno su neophodni za naplatu, odnosno pripremu računa za korisnika prema važećem Zakonu o elektronskim komunikacijama. To su, na primer, sledeci podaci:

 • Podaci o logovanju, uključujući  IP adresu, datum, vreme, trajanje sesije, broj telefona;
 • Pojedinosti o logovanju primljenih i poslatih mailova koji uključuju datum, vreme, korisničko ime i IP adresu;
 • Podaci o sesijama, tip konekcije, početak i kraj internet sesije, brzina konekcije itd.

PODACI O UREĐAJU 

To su podaci o nazivu, tipu uređaja, serijskom broju uređaja.

PODACI KOJE NAM VI STAVLJATE NA RASPOLAGANJE PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA

U pitanju su lični podaci koje korisnik daje Yunetu da bi zaključio ugovor ili pokrenuo zahtev za registraciju servisa. Korisnik te podatke daje Yunetu na dobrovoljnoj osnovi, s obzirom   da su oni neophodni pre zaključenja ugovora ili za registraciju servisa. Tu spadaju sledeći podaci:

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta/boravišta
 • Jedinstveni matični broj građana ili broj pasoša ukoliko ugovor zaključuje strani državljanin
 • Adresa lokacije gde se aktivira servis
 • Email adresa za dostavu računa
 • Kontakt Email adresa
 • Broj kontakt telefona
 • Broj telefona za realizaciju servisa

Kada je u pitanju usluga registracije domena i SSL sertifikata, potrebni podaci o korisnicima a procedurom koju određuje sertifikaciono telo i ovlašćeni registar, se dostavljaju jednom od sledećih registra domena i poslovnih partnera, u zavisnosti od domena koji se registruje:

 • RNIDS
 • Open SRS/Tucows

PODACI O UGOVORIMA

Ovo su podaci o predmetu korisničkog ugovora s Yunetom, uslovima ugovornog odnosa, kao i trajanju ugovora, postojanju ugovorne obaveze. Podaci o ugovorima ujedno uključuju i podatke o uslugama u trenutku porudžbine generiše i varira od klijena do klijenta i uređajima koje korisnik upotrebljava. To su, na primer sledeći podaci:

 • Vrsta ugovora (ugovor za xDSL, VoIP, cPanel, VPS..)
 • Ugovorna obaveza, datum zaključenja ugovora
 • Kontakt email adresa
 • Broj telefona na kojoj lokaciji je registrovan servis
 • Podaci o uređaju koji se daje na revers ( naziv, tip, serijski broj...)
 • Kontakt Email adresa
 • Prava i obaveze ugovornih strana

PODACI O PLAĆANJIMA

To su podaci koji se odnose na istoriju plaćanja od strane korisnika u vezi sa ugovorima između korisnika i Yuneta.

PODACI O KOMUNIKACIJI S KORISNIKOM

To su podaci koji nastaju prilikom komunikacije između Yuneta i naših korisnika, u vezi korisničkih informacija, reklamacija, zahteva (elektronska komunikacija), podaci nastali kao rezultat odgovora na pozive u vezi s korišćenjem usluga ili drugih zahteva.

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Podrazumeva svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano s podacima o ličnosti, kao što su: prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, struktuiranje, pohranjivanje, menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Informacije o rukovaocu - YUNET

YUNET – YUNET INTERNATIONAL  d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Dubrovačka 35/III, Stari grad - Beograd

 • PIB: 07789815
 • MB: 100000379
 • Šifra delatnosti: 6110

U ovom Obaveštenju, zamenice “mi”, “nas” ili “naš” označavaće takođe “Yunet”.

Ukoliko imate pitanja, sugestije ili imate primedbe u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti ili našim postupanjem s vašim podacima o ličnosti, možete poslati email licu za zaštitu podataka o ličnosti na adresu dpo@yu.net / dpo@yunet.rs  ili poštom na adresu: Yunet International d.o.o. ,  Dubrovačka 35/III, Stari grad – Beograd 11185.

KORISNIK

Korisnik je fizičko lice koje:

 • ima pravo da prima usluge od Yuneta na osnovu ugovora određenog servisa
 • je potpisalo ugovor o registraciji servisa
 • je dobilo uređaj na korišćenje

OGRANIČENJE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Korisnik na kog se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Yuneta.

U slučaju da se obrada ograničava, Yunet može da čuva samo relevantne lične podatke, osim

 • ako je korisnik dao svoju saglasnost za obradu,
 • ako je obrada podataka potrebna u cilju podnošenja, pravnog zahteva,
 • ako je obrada podataka nužna da bi se zaštitila prava drugog fizičkog lica,
 • ako postoje drugi važni osnovi javnog interesa Republike Srbije.

PODACI O VIDEO-NADZORU

Sva Yunetova naplatna mesta kao i  prostor gde se nalazi sedište kompanije, pokrivene su video-nadzorom kako bi se obezbedila sigurnost imovine i lica i štitili zakoniti interesi. Svi objekti sa video-nadzorom su obeleženi.

NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

YUNET kao pouzdan partner u želji da opravda poverenje koje ste mu ukazali, vama svojim korisnicima u zaštiti vaših podataka o ličnosti, podatke o ličnosti:

 • obrađuje u dobroj veri i na transparentan način
 • prikuplja i obrađuje  u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite
 • obrađuje  kako bi korisnicima pružili bolje servise, a u skladu s njihovim potrebama

Yunet preduzima neophodne mere kako bi obezbedio odgovarajuću zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju:

 • Lične podatke  naših korisnika obrađujemo u skladu s važećim propisima i zakonima;
 • Obaveštavamo korisnike koje podatke prikupljamo, kao i kako i na koji način ih prikupljamo;
 • Prikupljene podatke obrađujemo u skladu sa zakonitim svrhama, i to u potrebnom trajanju da se ta svrha ostvari, osim ako, u skladu s važećim zakonodavstvom, nismo dužni da ih čuvamo;
 • Poštujemo sva prava koja su korisnicima zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući pravo na pristup ličnim podacima, pravo na ispravljanje podataka, pravo na prigovor itd;

Sprovodimo neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili podatke naših korisnika i sprečili bilo kakve slučajeve nezakonitog uništavanja, nezakonitog pristupa, slučajnog gubitka, izmena, kao i bilo kog drugog nezakonitog oblika obrade.

KOJE PODATKE O LIČNOSTI KORISNIKA OBRAĐUJEMO

U zavisnosti od vrste servisa, Yunet prikuplja i obrađuje različite tipove podataka o ličnosti. Podaci koje obrađujemo uključuju identifikacione podatke, podatke o servisima, podatke o načinu korišćenja servisa, podatke o saobraćaju (sesijama, logovima..) informacije o računima, plaćanjima, tekuće obaveze i drugo.

Yunet obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • Osnovne podatke
 • Podatke o saobraćaju i potrošnji
 • Podatke koje prikupljamo u cilju zaključenja ugovora
 • Podatke iz ugovora
 • Podatke o ugovornim obavezama
 • Zbirne(agregirane) podatke o potrošnji
 • Podatke o plaćanjima
 • Podatke o komunikaciji s korisnikom

Podatke o video-nadzoru (čuvaju se 20-30 dana)

KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI KORSINIKA

Yunet prikuplja podatke o ličnosti svojih korisnika na različite načine. Informacije dobijamo direktno od korisnika prilikom zaključenja ugovora i tokom izvršavanja ugovora. Određeni podaci se generišu automatski tokom korišćenja servisa.

Podatke prikupljamo direktno od korisnika:

 • U procesu koji prethodi registraciji servisa, potpisivanju ugovora – kada korisnik izrazi želju da potpiše, realizuje servis s Yunetom.
 • Prilikom zaključenja ugovora za Yunet servis
 • Prilikom registracije servisa
 • Prilikom izvršenja odredaba ugovora, aneksiranja ugovora, dopune ili raskida ugovora (u svrhu realizacije zahteva korisnika, odgovora na reklamaciju korisnika, prilikom plaćanja računa, dopune za VoIP servis...)

Podaci koij se automatski generišu prilikom korišćenja servisa su podaci o saobraćaju (internet sesije, logovi...) i zbrni podaci o saobraćaju.

KAKO OBRAĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI
 1. OBRADA PODATAKA U SVRHU IZVRŠENJA UGOVORA
 2. Obrada podataka o ličnosti neophodna je za izvršenje ugovora potpisanih između Yuneta i korisnika. Kada ne bismo vršili obradu podataka, ne bi bilo moguće da ispunimo ugovorne obaveze prema korisnicima.

  Obrađujemo podatke o ličnosti kako bismo bili sigurni da usluge koje pružamo odgovaraju onome što je predviđeno pretplatničkim ugovorom.

  Da bismo izvršili svoje obaveze iz ugovora s korisnikom, moramo da obradimo podatke o ličnosti korisnika. Upravo na osnovu tih podataka, Yunet identifikuje korisnika kao nalogodavca po ugovoru, uslove odgovarajućeg paketa i sl.

  Na primer:

  - ne bi bilo moguće slanje emaila odgovarajućem primaocu bez obrade podataka o email adresi na koju se šalje mail

  - ne bi bilo moguće kreirati račun sa odredbama iz korisničkog ugovora bez obrade podataka o aktivnom servisu

  - ne bi bilo moguće pružiti specifikaciju saobraćaja na zahtev korisnika, bez obrade podataka o saobraćaju korisnika (logovi, sesije...)

  Obrađujemo podatke o ličnosti kako bismo mogli da pružamo usluge koje su ugovorene 

  Da bismo mogli da pružimo i ispravno naplatimo ugovorene usluge, potrebno je da vršimo obradu podataka o korisniku: osnovnih podataka, podataka o ugovoru, podataka o servisu, kao i podataka o saobraćaju. 

  - ako ne znamo da li je aktiiviran servis ne možemo da kreiramo račun prema korisničkom ugovoru

  - ako ne znamo da li korisnik želi da primi račun na email, nećemo poslati račun na ovaj način

  - ako korisnik želi da prima račune poštom, neophodno je obraditi podatke o adresi

  - ako ne znamo da li korisnik ima pravo da koristi fiksnu IP adresu, povećanu kvotu za mailbox, korisniku će biti uskraćena ta mogućnost.

  Obrađujemo podatke korisnika u svrhu održavanja naše  mreže i informacionih sistema

  Da bismo mogli da sprečimo, otkrijemo, lokalizujemo i predupredimo, ispravimo greške na mreži i našim informacionim sistemima, uključujući i pripremu odgovora povodom žalbi i reklamacija korisnika, potrebno je da obrađujemo podatke o ličnosti, uključujući i podatke o saobraćaju.

  Obrađujemo podatke korisnika za potrebe plaćanja usluga za registraciju domena, SSL sertifikata

  Da bi korisnici mogli da registruju internacionalni domen, SSL sertifikate, Yunet mora da reguliše svoje odnose sa domaćim i inostranim  vendorima. Zbog toga Yunet sklapa ugovore sa odgovarajućim vendorima. Na osnovu tih ugovora, Yunet treba da plati partneru svaki put kada Yunetov korisnik želi da registruje internacionalni domen ili SSL sertifikate.

  Obrađujemo podatke korisnika za potrebe naplate i pravljenja računa

  U ovu svrhu koristimo osnovne podatke, podatke o servisima, ugovorima kao i podatke o saobraćaju, u cilju kreiranja računa za korisnika, proverimo da il su ispravni i nakon toga izdajemo račune  za pružene usluge korisnicima.

  Obrađujemo podatke korisnika kako bismo mogli da administriramo plaćanja

  Kada korisnik izvrši uplatu po osnovu izdatog računa, kao i svaki put kada korisnik želi da odloži obaveze plaćanja prema Yunetu, proknjiži uplatu, mi obrađujemo osnovne podatke korisnika, podatke o ugovoru, obavezama kao i podatke o uplatama.

  Obrađujemo podatke korisnika za potrebe plaćanja ka našim partnerima

  Da bi korisnici Yuneta mogli da podnesu zahtev za pokretanje realizacije servisa, sklapanja ugovora, plaćanja računa na prodajnim mestima ovlašćenih distributera,  Yunet sklapa ugovore s njima. Na osnovu takvih ugovora, Yunet je u obavezi da distributerima isplati zaduženja koja utvrđuje na osnovu obrade podataka o svojim korisnicima.

  Obrađujemo podatke korisnika da bismo im pružili obaveštenja

  Da bismo izvrišili svoje obaveze u vezi sa informisanjem korisnika o predstojećim izmenama, dopunama ili okolnosti koje utiču na pružanje naših usluga, obrađujemo sledeće podatke o ličnosti: osnovne podatke, podatke o ugovorima, podatke o ugovornim obavezama, podatke o plaćanjima, podatke o saobraćaju, podatke o komunikaciji s korisnicima itd.

  Obrađujemo podatke korisnika kako bismo na adekvatan način brinuli o njima

  Obrađujemo podatke o ličnosti naših korisnika kako bismo mogli da im pružimo kvalitetnu i pravovremenu korisničku podršku, uključujući ali ne ograničavajući se na obradu korisničkih predloga, zahteva, upita i/ili reklamacije. Vrsta i obim ličnih podataka koje obrađujemo u takvim slučajevima zavise od prirode i sadržaja odgovarajućeg predloga, reklamacije, zahteva i/ili žalbe.

  Obrađujemo podatke korisnika kada se prebacuje  servis (putem MIKa xDSL, domen, hosting) na nas ili ka drugom ISP

  Da bi zahtev za prebacivanje putem MIKa za xDSL servis, domen ili hosting od nas ka drugom ISPu ili ka nama, mogao biti realizovan, potrebno je da obradimo podatke o ličnosti korisnika.

  Obrađujemo podatke korisnika kako bismo sprečili, otkrili, istražili i zaustavili zloupotrebe

  Da bismo mogli da sprečimo, otkrijemo, istražimo i zaustavimo zloupotrebe na mreži, koja su u suprotnosti sa uslovima korišćenja naših usluga ili koja krše važeće zakone, obrađujemo lične podatke, kao i podatke o saobraćaju.

  Na primer: U slučajevima „nestandardnog korisničkog ponašanja“ potrebno je da obradimo njihove podatke kako bismo utvrdili da li postoji zloupotreba, kršenje Opštih uslova ili važećih zakona. U slučaju da ponašanjem ugrožava ili zaustavlja normalno korišćenje usluga, Yunet može da suspenduje pristup uslugama.

  Obrađujemo lične podatke korisnika kada je to potrebno da bismo ostvarili svoja prava po osnovu ugovora zaključenih s korisnicima

  Ugovori koje Yunet sklapa s korisnicima definišu prava i obaveze za obe ugovorne strane. Postupak i uslovi za ostvarivanje takvih prava regulisani su samim ugovorima, a ponekad i direktno iz važećeg zakonodavstva. Da bi Yunet ostvario svoja prava u odnosu na korisnike prema zaključenim ugovorima, treba da obradi njihove podatke o ličnosti.

  Jednostrani raskid ugovora od strane korisnika pre ugovorenog roka:

  Na primer: Korisnik jednostrano raskine ugovor pre isteka ugovorne obaveze, Yunet može da obradi lične podatke korisnika kako bi naplatio kaznu u skladu sa odredbama ugovara.

  Obrađujemo lične podatke korisnika zbog naplate zaostalih dugovanja

  Ukoliko korisnik ne plati dugovanje Yunetu, na osnovu ispostavljenih faktura kao i dogovoreno ugovorom, Yunet ima pravo da potražuje dugovanje van suda ili sudskim postupkom. U tom cilju moraju se obraditi sledeći podaci korisnika: osnovni podaci, podaci o ugovorima, podaci o obavezama i podaci o plaćanjima. Ako korisnik osporava uslugu koja se naplaćuje, Yunet može da obradi relevantne podatke o ugovoru, saobraćaju kako bi dokazao ispravnost računa. Pri sprovođenju postupka vansudske naplate, Yunet može da koristi usluge trećih lica (firma za naplatu dugovanja) kojima se ti podaci mogu otkriti. Prilikom izvršenja zakonske naplate obaveza, Yunet može da koristi usluge advokata i/ili advokatskih kancelarija kojima se ti podaci mogu otkriti.

 3. OBRADA PODATAKA U SVRHU IZVRŠENJA ZAKONSKIH OBAVEZA
 4. U određenim slučajevima važeće zakonodavstvo RS nalaže Yunetu da obrađuje lične podatke o korisniku u određene svrhe, na određeni način i /ili na određeni period.

  Obrađujemo podatke o ličnosti kada smo prema važećem zakonodavstvu dužni da dostavimo informacije nadležnim organima.

  Zakonodavstvo RS zahteva da Yunet čuva određene podatke o ličnosti korisnika u određenom periodu. Podaci o saobraćaju smatraju se „zadržanim podacima“ o elektronskim komunikacijama i dužni smo da ih, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, zadržimo 12 meseci. Ako postoje razlozi propisani zakonom, tada podaci koje obrađuje Yunet moraju biti dostavljeni nadležnim organima.

  Obrađujemo podatke o ličnosti kada smo prema važećem zakonodavstvu dužni da pružimo pomoć nadležnim organima dok vrše inspekcije.

  S obzirom na delatnost Yunet-a – pružanje elektronskih komunikacionih usluga i mreža, naše poslovanje može da bude predmet inspekcijskog nadzora različitih državnih organa, kao što su Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Tržišna inspekcija ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Tokom vršenja inspekcije, navedeni državni organi imaju ovlašćenja da zahtevaju od Yuneta da dostavi dokumenta i informacije koje poseduje. Potrebna dokumenta i informacije mogu da sadrže podatke o ličnosti naših korisnika.

  Primer: Po prijemu žalbe korisnika, RATEL, Tržišni inspektor i Poverenik imaju ovlašćenje da od Yuneta zahtevaju da dostavi dokumenta i informacije relevantne za slučaj, koji mogu da sadrže sledeće podatke o ličnosti: osnovne podatke, podatke o ugovoru, podatke o ugovornim obavezama, podatke o plaćanjima kao i podatke o komunikaciji s korisnikom koji je uputio žalbu.

  Obrađujemo podatke o ličnosti jer smo u skladu s važećim zakonima obavezni da osiguramo bezbednost naše mreže i informacionih sistema (uključujući i bezbednost podataka o ličnosti naših korsinika).

  Da bismo mogli da sprečimo, ustanovimo, istražimo i/ili rešimo:

  • Sigurnosne propuste i/ili povrede, ili
  • Povredu podataka o ličnosti

  u određenim slučajevima moramo da obradimo podatke o ličnosti korisnika.

  Obrađujemo podatke o ličnosti kako bismo ispunili obaveze koje proizilaze iz računovodstvenog i poreskog zakonodavstva

  Poresko i računovodstveno zakonodavstvo u RS zahteva da Yunet vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, čuvanje te evidencije u određenom periodu, kao i sve druge informacije i dokumenta koji su važni za oporezivanje.

  U skladu sa tom obavezom, važne informacije i dokumenta koji sadrže lične podatke korsinika čuvaju se od strane Yuneta na period predviđen relevantnim zakonima. Takvi periodi su veoma dugi (računi, koje su dokumenti za kontrolu poreza moraju da se čuvaju na period od 10 godina).

 5. OBRADA PODATAKA U CILJU ZAŠTITE LEGITIMNIH INTERESA YUNETA
 6. Obrađujemo podatke o ličnosti korisnika kako bismo proučili zadovoljstvo korisnika Yunet uslugama

  Da bismo razumeli potrebe korisnika, poboljšati i dodatno razvijati naše usluge i povećati kvalitet brige o korisnicima, potrebno je da obrađujemo podatke o ličnosti korisnika. Pored toga, obrađujemo lične i zbirne podatke kako bismo utvrdili rezultate sprovedenih kampanja, što nam omogućava da ocenimo njihovu efikasnost, kao i da pravilno planiramo buduće aktivnosti.  Ujedno obrađujemo podatke o ličnosti naših korisnika kako bismo izvršili procenu učinka zaposlenih na prodajnim mestima, tehničkoj podršci i u Kontakt centru.

 7. OBRADA PODATAKA PO OSNOVU SAGLASNOSTI KORISNIKA
 8. Yunet obrađuje podatke o ličnosti korisnika u druge svrhe ukoliko je za to dat pristanak korisnika. Date saglasnosti korisnici mogu da povuku u svako doba, bez ikakve naknade, na bilo koji od sledećih načina:

  Podnošenjem pismenog zahetva na Yunet naplatnom mestu ili putem slanja maila na adresu dpo@yu.net ili dpo@yunet.rs

  Povlačenje saglasnosti ne utiče na:

  • Zakonitost obrade ličnih podataka na osnovu povučene saglasnosti  pre povlačenja;
  • Obradu ličnih podataka u svrhe za koje nije potrebna saglasnost prema odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

  Uz prethodno dat pristanak korisnika obrađujemo podatke o saobraćaju, podatke o uređaju koji su korisnici dobili na revers kako bismo pripremili što bolje ponude, usluga, servisa I proizvoda za korisnika (u svrhu kreiranja personalizovanih ponuda).

  Na osnovu pristanka korisnika, Yunet obrađuje njihove lične podatke u vezi sa njihovim ličnim identifikacionim brojem (JMBG) tako što ih stavlja na rasplolaganje trećim licima u svrhu vansudske naplate obaveza koje se plaćaju Yunetu.

 9. OBRADA PODATAKA NEOPHODNA U CILJU PRIPREME PONUDA I ZAKLJUČIVANJA UGOVORA S KORISNICIMA
 10. Da bi korisnik sklopio ugovor s Yunetom, ili da bi registrovao servis, korisnik treba da dostavi svoje podatke o ličnosti. Pružanje takvih podataka omogućava nam da izvršimo identifikaciju lica kao stranu u ugovoru i kao nosioca prava/obaveza iz ugovora.

  Puno ime i prezime korisnika, jedinstveni matični broj građanina (JMBG) i adresa deo su minimalnog seta podataka svakog ugovora za Yunet servise. U slučaju da korisnik odbije da ih pruži, Yunet neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor.

  U procesu zaključivanja ugovora obrađuju se i podaci iz ličnih dokumenata korisnika kako bi se proverila njihova validnost, jer je svrha takve provere sprečavanje mogućih pokušaja da se počini prevara i/ili zloupotreba podataka o ličnosti.

PROFILISANJE

ŠTA JE PROFILISANJE I KADA YUNET VRŠI PROFILISANJE

Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade podataka o ličnosti u vidu analize i procene specifičnih aspekata.

 • U cilju određivanja koja je ponuda najbolja za korisnika

Priprema i izbor odgovarajućih ponuda za korisnika vrši se putem automatizovane analize podataka o ličnosti korisnika (podaci o trenutnom ugovoru, agregiranom saobraćaju i dr.) i zasniva se na prikupljenim statističkim informacijama o drugim sadašnjim ili bivšim korisnicima. Svrha takve analize jeste da se utvrdi koja usluga, uređaj koji se daje korisnicima na korišćenje, bi po našem mišljenju bio najprikladniji za korisnika i prilagođen korisničkim navikama.

 • Za potrebe internih analiza

Prilikom obavljanja internih analiza korisnici se grupišu na osnovu svojih osnovnih podataka, podataka o ugovorima, kao i na osnovu njihove zbirne potrošnje kako bi se utvrdila moguća veza između njihovih podataka i upotrebe određenih servisa. Na taj način utvrdio bi se i razlog odbijanja usluge, promene tarifnog paketa ili nastavak korišćenja odgovarajuće usluge. Na osnovu tih informacija Yunet razvija portfolio usluga, brine o korisnicima, ocenjuje performanse kompanije i planira svoje buduće aktivnosti.

 • U cilju otkrivanja, analize i sprečavanja zloupotreba

U cilju sprečavanja, otkrivanja i istraživanja zloupotreba Yunet vrši automatsku analizu podataka korisnika. Na osnovu te analize mogu se ustanoviti neki slučajevi netipičnog ponašanja, koje potom naši zaposleni ispituju, jedan po jedan, kako bi utvrdili da li zloupotreba postoji ili ne postoji.

KOME PROSLEĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI NAŠIH KORISNIKA
 1. OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI
 2.  Obrađivači podataka o ličnosti su fizička ili pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti u ime Yuneta a koje je Yunet odredio kao obrađivače po osnovu međusobno potpisanog ugovora. Oni nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe osim za obavljanje poslova koji im dodeljuje Yunet, a na osnovu ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Yuneta.

  Yunet preduzima sve neophodne mere kako bi osigurao da se angažovani obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pisanih uputstava Yuneta, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti.

  Primer:

  • Fizička ili pravna lica (distributeri) u čijim maloprodajnim objektima korisnik može da:

   - sklopi ugovor za Yunet servise

   - plati račun za Yunet servis

  • Pružaoci kurirskih usluga
  • Pružaoci usluga implementacije i/ili održavanja telekomunikacionog sistema, koji ponekad moraju da pristupe ličnim podacima koji se obrađuju u relevantnim sistemima u svrhu pružanja usluga održavanja naših sistema
  • Advokatske kancelarije, konsultantske firme
 3. DRUGI PRUŽAOCI USLUGA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
 4. Prilikom slanja mailova od strane našeg korisnika, na email adresu korisniku koji koristi usluge drugog internet provajdera, potrebno je izvršiti razmenu podataka između mail servera Yuneta i mail servera drugog internet provajdera kako bi korisnik mogao da pošalje mail.

 5. YUNET Distributeri
 6. Da bi Yunet svojim korisnicima pružao određene usluge, Yunet sklapa ugovore s trećim licima (distributerima). U cilju pružanja usluge, ponekad je neophodno dostaviti određene podatke o ličnosti korisnika, distributeru.

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

Yunet nema praksu da prenosi podatke o ličnosti korisnika u druge države.

KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Yunet čuva podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je opravdano, a u svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti ili onoliko koliko je potrebno da bismo ispunili obaveze u skladu sa relevantnim zakonima.

Podatke o saobraćaju čuvamo 12 meseci u skladu sa članom 128. i članom 129. Zakona o elektronskim komunikacijama.

S obzirom na ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz Zakona o porezu na dodatu vrednost (član 46. i član 47.), podaci koji se odnose na korisnika čuvaju se u periodu od 10 godina od trenutka raskida korisnikovog poslednjeg ugovora, ukoliko korisnik nema neplaćenih obaveza prema Yunetu.

Nakon isteka perioda za obradu ličnih podataka, ti podaci se anonimizuju ili brišu, osim:

 • Ukoliko su potrebni za obračun troškova elektronskih komunikacija, troškova međupovezivanja, a možemo vršiti njihovu obradu do zastarevanja potraživanja u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju dužničko-poverilački odnosi;
 • U slučaju da je pokrenut postupak prinude naplate neplaćenih potraživanja;>

Ako je priložena reklamacija na servis u roku, sve do okončanja postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima (Zakon o elektronskim komunikacijama, Zakon o zaštiti potrošača i dr.).

KAKO ŠTITIMO PODATKE O LIČNOSTI

Prioritet Yuneta jeste da izgradi i održi poverenje između nas i naših korisnika. Zaštita našeg sistema i podataka o ličnosti je veoma važna kako za naše korisnike tako i za Yunet. Naš glavni cilj jeste da korisnici znaju da su u sigurnim rukama kada koriste usluge Yuneta.

U skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva i ugledajući se na najbolje prakse, Yunet preduzima neophodne tehničke i organizacione mere kako bi osigurao bezbednost podataka o ličnosti korisnika.

Da bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti korisnika, Yunet koriste napredne tehnologije u kombinaciji sa efikasnim upravljanjem bezbednosnim kontrolama.

Kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka, u Yunetu je usvojeno niz politika koje regulišu obradu podataka. Implementirani su različiti mehanizmi (obavezna obuka svih zaposlenih za rukovanje poverljivim ličnim podacima, pritup podacima je dozvoljen samo ovlašćenim licima, postoji jaka politika lozinki, kao i periodične interne i eksterne revizije implementiranih bezbednosnih kontrola. Sve implementirane kontrole u skladu su s međunarodnim standardima (ISP27001) kao i s lokalnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U Yunetu je imenovan službenik zadužen za zaštitu podataka, a postoje i posebne službe koje se brinu o bezbednosti informacija i zaštiti od prevare. Oni pomažu u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vode računa o njihovoj usklađenosti.

KOJA SU PRAVA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE
 1. OPŠTE INFORMACIJE O PRAVIMA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE  
 2. Yunet će postupiti po zahtevu fizičkog lica da iskoristi pravo pomenuto u ovom odeljku samo ukoliko može da izvrši identifikaciju lica koje podnosi zahtev

  Samo korisnik koga možemo da identifikujemo ima mogućnost da ostvari svoja prava pomenuta u ovom odeljku. Ukoliko svrha u koju Yunet obrađuje podatke o ličnosti ne zahteva identifikaciju fizičkog lica ista se neće obrađivati. Yunet nije dužan da čuva, pribavlja ili obrađuje dodatne informacije kako bi identifikovao osobu samo u svrhu preduzimanja radnji po osnovu zahteva te osobe.

  Yunet obaveštava fizička lica o postupanju na osnovu zahteva u roku od meseca dana od prijema zahteva iz ovog odeljka, dok se u određenim slučajevima taj period može produžiti za najviše dva meseca.

  Yunet će licu na koje se podaci odnose pružiti informacije o postupanju na osnovu zahteva  za ostvarivanje prava iz ovog odeljka bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva. Ako je potrebno, taj period se može produžiti za još dva meseca uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produžetku roka, kao i o razlozima za to produženje, Yunet će obavestiti korsinika u roku od 30 dana od prijema zahteva.

  U slučaju da odbije da postupi po zahtevu, Yunet obaveštava fizička lica o njihovim pravima

  Ukoliko Yunet ne postupi po zahtevu fizičkog lica, Yunet bez odlaganja i najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva obaveštava korisnika o nemogućnosti postupanja u skladu sa zahtevom, a ujedno obaveštava korisnika o tome da može podneti žalbu Povereniku za zaštitu ličnih podataka i traži zaštitu po zakonskoj proceduri.

  U određenim slučajevima, Yunet može da zatraži dodatne informacije u cilju provere identiteta fizičkog lica

  U slučaju da imamo opravdanu sumnju u vezi sa identitetom fizičkog lica koje podnese zahtev, Yunet može zahtevati dostavljanje dodatnih informacija za verifikaciju identiteta tog lica.

  Postupanje Yuneta nakon podnošenja zahteva za ostvarivanje prava iz ovog odeljka je bez naknade, osim ako su zahtevi očigledno neopravdani ili preterani

  Postupanje Yuneta nakon podnošenja zahteva za ostvarivanje prava iz ovog odeljka je bez naknade. Kada je zahtev osobe očigledno neopravdan ili preteran (npr.zbog učestalog ponavljanja), Yunet ima pravo da:

  • Odbije da postupi po zahtevu ili
  • Naplati nužne administrativne troškove pružanja traženih informacija
 3. KORISNIK IMA PRAVO NA PRISTUP SVOJIM PODACIMA O LIČNOSTI
 4. Korisnik ima pravo da od Yuneta traži informaciju o tome da li obrađuje njegove/njene podatke o ličnosti, i da, ukoliko ih obrađuje, traži pristup tim podacima.

 5. KORISNIK IMA PRAVO DA ZAHTEVA ISPRAVKU PODATAKA UKOLIKO NISU TAČNI   
 6. Ukoliko podaci o ličnosti korisnika nisu tačni, korisnik ima pravo da zahteva da se oni isprave.

  Primer:

  • Korisnik je promenio adresu prebivališta i želi da se informacije o novoj adresi unesu u bazu podatka Yuneta
  • Korisnik je utvrdio da je napravljena greška prilikom unošenja njegovog/njenog imena nakon zaključenja ugoora s Yunetom i ima pravo da podnese zahtev za ispravljanje greške
 7. U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA KORISNIK IMA PRAVO DA TRAŽI BRISANJE PODATAKA O LIČNOSTI   
 8. Korisnik ima pravo da zahteva od Yuneta brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju u sledećim slučajevima:

  • Podaci o ličnosti više nisu neophodni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađivani
  • Korisnik je povukao saglasnost na kojoj se zasniva obrada ličnih podataka i ne postoji drugi pravni osnov za obradu tih podataka
  • Korisnik je podneo prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se obrađuju po osnovu legitimnih interesa Yuneta, a ne postoje drugi zakonski razlozi za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama korisnika ili je obrada podataka neophodna za uspostavljanje, ostvarivanje ili zaštitu pravnih potraživanja
  • Korisnik je podneo prigovor na obradu podataka o ličnosti koja se vrši u svrhu direktnog marketinga, a pritom nema drugih zakonskih osnova za obradu tih podataka
  • Ukoliko su lični podaci koji se odnose na dotičnog korisnika obrađeni nezakonito
  • Podaci o ličnosti moraju da budu izbrisani od strane Yuneta u pogledu ispunjavanja zakonskih obaveza koje prostiču iz zakona Republike Srbije.
 9. U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA KORISNIK IMA PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA  
 10. Od 21.08.2019.godine, kada je stupio na snagu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br.87/2018), lice na koje se podaci odnose ima  pravo da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Yunetu primi od nas u struktuiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu, bez ometanja od strane Yuneta, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

  • Yunet obrađuje takve podatke u svrhu zaključenja ili izvršenja ugovora s korisnikom ili na osnovu saglasnosti koju je korisnik dao
  • Obrada se vrši automatizovano.

  Korisnik ima pravo da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Yuneta, ako je to tehnički izvodljivo (primer: transfer domena, xDSL servisa putem MIKa..).

 11. U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA KORISNIK IMA PRAVO NA PRIGOVOR NA OBRADU SVOJIH PODATAKA O LIČNOSTI   
 12. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se na njih odnose, ukoliko Yunet obrađuje njegove/njene podatke u cilju zaštite svojih legitimnih interesa.

  U određenim slučajevima to pravo je bezuslovno i Yunet će uvek prekinuti obradu podataka u slučaju da korisnik uloži prigovor. To su slučajevi u kojima Yunet obrađuje lične podatke u svrhu direktnog marketinga.

  U preostalim slučajevima, u zavisnosti od prirode prigovora i okolnosti koje je naveo korisnik, Yunet će izvršiti internu proveru u vezi s prigovorom i izreći odluku u vezi s prigovorom tako što će:

  • Obavestiti korisnika da će Yunet prekinuti obradu ličnih podataka korisnika, ili
  • Odbiti da obustavi obradu njegovih/njenih ličnih podataka ukoliko za to postoji pravni osnov
 13. KORISNIK IMA PRAVO DA PODNESE ŽALBU POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 14.   Korisnik ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da, prema njegovom/njenom  mišljenju, Yunet krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. 

OBAVEŠTENJE O KOLAČIĆIMA (COOKIES)

Korišćenjem bilo koje stranice na web sajtu www.yunet.rs / www.yu.net Yunet može da sačuva određene informacjie putem kolačića („cookies“) na računar korisnika i time omogući stranici da korisniku prikaže informacije koje su prilagođene njegovim/njenim potrebama. Yunet   koristi „kolačiće“ na svojoj internet prezentaciji da bi obezbedila pravilno funkcionisanje, bezbedan pristup pojedinim oblastima i da bi poboljšali Vaše iskustvo na internet stranici Yunet-a.

Ovaj dokument pruža detaljne informacije o upotrebi kolačića, metodama upravljanja kolačićima, kao i kako Yunet koristi kolačiće.

 1. ŠTA JE KOLAČIĆ
 2. Kolačić je mala tekstuelna  datoteka koja se čuva na korisnikovom računaru, mobilnom telefonu ili nekom drugom elektronskom uređaju u trenutku kada pristupite određenim internet stranicama. Kolačići omogućavaju internet stranici da „upamti“ interesovanja korisnika, podešavanja na stranici, a prema onome što je korisnik prilikom posete stranici, birao. Kolačić sam po sebi ne sadrži niti prikuplja podatke o ličnosti, pa Yunet nije u mogućnosti da identifikuje fizičko lice putem informacija sačuvanih u kolačiću.

  Kolačići se nalaze u memoriji vašeg pretraživača i svaki obično sadrži podatke  kao što su npr.naziv servera sa kog je kolačić poslat, vreme trajanja kolačića i vrednost (obično nasumično generisan jedinstveni broj).

 3. KOJE KOLAČIĆE KORISTIMO I ZAŠTO
 4. Yunet koristi kolačiće u svrhu oglašavanja svojih servisa. Prikazivanje oglasa koje korisniku dostavlja Yunet omogućuje se putem kolačića koje Yunet može da postavi u Internet pretraživač korisnika.

  Yunet takođe upotrebljava kolačiće u svrhu merenja posećenosti i oglašavanja usluga i to na samoj web stranici, na mrežama multimedijalnog oglašavanja, kao i kroz korišćenje remarketinga. Upotrebom kolačića dobavljači treće strane (Google), u saradnji sa Yunetom, prikazuju Yunet oglase na web lokacijama na celom internetu. Napominjemo da možete da isključite usluge Google Analytics za oglašavanje na mrežama multimedijalnog oglašavanja i prilagodite oglase za Google mrežu multimedijalnog oglašavanja.

  Yunet koristi privremene kolačiće („Session cookies“) i stalne kolačiće („Persistent cookies“).

  Privremeni kolačići su kolačići koji se uklanjaju sa računara nakon zatvaranja internet  pretraživača. Pomoću njih internet stranice čuvaju privremene podatke, poput stavki u korpi tokom kupovine u online prodavnici.

  Stalni ili trajni kolačići su oni kolačići koji ostaju na računaru nakon zatvaranja internet pretraživača. Pomoću njih internet stranice čuvaju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati  prilikom svake posete određenim stranicama. Stalni kolačići mogu ostati na računaru danima, mesecima i godinama.

  Kolačići prve strane su kolačići koji dolaze sa internet stranice koju gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića internet stranice mogu čuvati podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledeće posete toj internet stranici.

 5. KOLIKO DUGO YUNET ČUVA PODATKE
 6. Yunet čuva sve podatke koje korisnici ostave putem web formulara u skladu sa važećim zakonskim propisima.

  Svi prikupljeni podaci se koriste isključivo radi izvršavanja upita i porudžbina koje ste ostavili na našim stranicama.

  Vremenski period tokom kog se čuvaju podaci je određen na vreme potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.

 7. KAKO MOŽETE ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE 
 8. Ukoliko želite, možete onemogućiti čuvanje kolačića na vašem računaru. Ipak, blokiranje svih kolačića moglo bi da ima negativan uticaj na korišćenje mnogih internet stranica, pa tako i Yunet stranica.  Podešavanja kolačića mogu da se kontrolišu i konfigurišu u vašem internet pretraživaču. Ukoliko želite da ih izbrišete i onemogućite, potrebno je da ažurirate podešavanja vašeg internet pretraživača (informacije o brisanju i onemogućavanju kolačića potražite u svom internet pretraživaču odabirom opcije za pomoć).

  Više informacija možete da pronađete i na sledećim adresama:

  Yunet isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluga i kvalitet sadržaja na Yunet korisničkim stranicama u svim slučajevima kada korisnik odabere drugačija podešavanja kolačića od onih koji su predefinisani.

  Isto tako, ako želite, možete isključiti i usluge Google Analytics za oglašavanje na mreži multimedijalnog oglašavanja i prilagoditi oglase za Google mrežu multimedijalnog oglašavanja.

STUPANJE NA SNAGU I AŽURIRANJE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Ovo obaveštenje o privatnosti stupa na snagu danom početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“br.87/18)

Obaveštenje o privatnosti može biti izmenjeno ili dopunjeno usled izmena važećeg zakonodavstva, na inicijativu Yuneta, korisnika ili nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno proveravaju najnoviju verziju Obaveštenja o privatnosti podataka na Yunet internet stranici.


[contact-form-7 404 "Not Found"]

UKOLIKO NISTE ZNALI

Tehnička podrška

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja

Blazingly fast shop from scratch

Cras enim porttitor vel, eros. Integer aliquam. In vitae sagittis porttitor. Aenean vulputate

Template for your shop page

Nulla congue. Donec tortor. Morbi tincidunt. Fusce ut nibh. Suspendisse adipiscing